Distanční výuka je - důležité informace

před dvěma roky

Vážení rodiče a žáci, 

jak víte, došlo k prodloužení nouzového stavu a zachování všech mimořádných opatření, tedy i uzavření škol a zavedení distančního vzdělávání (DV). Na základě vyhodnocení podnětů pedagogů, rodičů a žáků vás tímto informuji o důležitých zásadách průběhu a hodnocení DV na naší škole.

  1. Účast na distančním vzdělávání je dle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) povinná. 
  2. Omlouvání absence žáků při DV – zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka při distanční výuce (okolnosti znemožňující vyzvedávání, vypracování a odevzdání úkolů v elektronické nebo tištěné podobě, popř. dlouhodobá nepřítomnost na online schůzkách), a to standardně do 3 dnů od vzniku okolnosti (nemoc, závažné rodinné důvody apod.). Zákonný zástupce o důvodech absence informuje třídního učitele nebo školu.
  3. Škola realizuje DV primárně online na platformě MS Teams. Žáci se účastní schůzek s pedagogem podle upraveného rozvrhu a na základě nich plní zadané úkoly, případně tak činí po jejich skončení. Přítomnost na online hodinách není sama o sobě dokladem plnění vzdělávací povinnosti během DV. Tím je především vypracování a odevzdání zadaných úkolů (vypracované úkoly žák odevzdává vyučujícímu ke kontrole a hodnocení ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem). Pokud se žák z nějakého důvodu mimořádně nezúčastní online schůzky s pedagogem, je povinnen zajistit si zadání úkolu ze zameškané hodiny (přímo v MS Teams nebo v tištěné podobě ve škole), ten vypracovat a včas odevzdat.
  4. V případě, že se žák z nejrůznějších důvodů nemůže účastnit DV prostřednictvím MS Teams, je mu po dohodě s třídním učitelem poskytnuta možnost komunikace s pedagogy prostřednictvím emailu, kam mu jsou v týdenních intervalech zasílány vždy v pondělí úkoly, které plní a v pátek stejnou cestou nebo v tištěné podobě do školy odevzdává. Opět platí, že právě odevzdání úkolů ve stanoveném termínu je dokladem plnění vzdělávací povinnosti. Žák je poučen, že může během pracovního týdne prostřednictvím emailu kontaktovat a požádat vyučujícího o konzultaci, pokud má obtíže s vypracováním zadání.
  5. Škola poskytuje žákům v odůvodněných případech možnost vyzvedávat si a odevzdávat ve škole zadané úkoly i v tištěné formě, a to taktéž v týdenních cyklech (od pondělí 9,00 je možné v provozní době školy podklady vyzvednout a řádně vypracované a podepsané je v pátek do 14,00 odevzdat). Dokladem plnění vzdělávací povinnosti může tedy být i včasné odevzdání vypracovaných úkolů touto cestou. 

 

Na závěr, což mě nesmírně těší, mohu zkonstatovat, že zapojení a úsilí drtivé většiny našich žáků je vynikající. Jsem si vědoma, že velkou zásluhu na tom často mají rodiče a jiní blízcí. Ráda bych všem zmíněným poděkovala a popřála pevné zdraví i nervy. Věřím, že společně zvládneme vše co nejlépe a s co největším užitkem i přes momentální náročné okolnosti. 

Mgr. Libuše Slavíková, ředitelka školy 

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Přidávání komentářů bylo zakázáno.